2024-04-19 - Bolagsstämmorna en allt viktigare arena

2024-04-19

Det senaste året har vi sett en trend där bolagsstämmor har gått från att vara formella procedurer och tillställningar, till att bli mer dynamiska arenor för ägarinflytande. Denna förändring återspeglar ett växande erkännande bland investerare att ESG-faktorer är väsentliga för långsiktigt värdeskapande och riskhantering. Men vi har också sett tecken på ökade motsättningar.

I USA har vi tillexempel bevittnat en backlash mot ESG, där stämmorna blivit slagfält för kulturkrig och polarisering. Å ena sidan ser vi aktieägarförslag som efterfrågar transparens kring klimatmål, jämlikhet och mångfald. Å andra sidan förslag från andra håll som snarare vill att bolagen ska undvika vad de kallar för politiska ställningstaganden, eller att de ska redovisa en kostnadsnyttoanalys av bolagets hållbarhetsinitiativ. Även abortfrågan har fått stor uppmärksamhet på flera årsstämmor i USA, likaså hur bolag redovisar sin lobbyingverksamhet, särskilt avseende klimat.

I Sverige är aktieägarförslag inte lika vanliga som i USA, men vi börjar se en förändring. Årsstämmorna är inte längre begränsade till formella procedurer som att godkänna val av styrelseledamöter och finansiella rapporter. De blir alltmer en plattform för att lyfta frågor direkt till bolagsledningen och andra ägare. Exempel på detta är SAS-stämman i år där Fridays for Future gjorde sig hörda med frågan vad SAS ska göra för Parisavtalet. Vi har under året också sett förslag som riktats mot flera av de svenska bankerna för att stoppa finansiering av fossila bränslen. Dessa aktieägarförslag, även om de inte alltid får en majoritet av rösterna, får upp klimatfrågan på agendan och skapar en viktig diskussion. 

Ökad transparens kring hur vi röstar 
Som långsiktig investerare har vi på Storebrand Fonder ett intresse av att bolag agerar långsiktigt hållbart. Att rösta på bolagsstämmor är ett viktigt verktyg med vilket vi bedriver vår ägarstyrning, så att vi kan uttrycka våra förväntningar i linje med våra antagna policys och principer för hållbarhet och god bolagsstyrning. Men det är också ett sätt att eskalera frågor om vi bedömer att dialogen med ett bolag går i stå och att utvecklingen går i fel riktning.  

Som ett ytterligare steg har Storebrand Fonder nu börjat redovisa hur vi röstar i förväg. Från och med Q1 2024 har vi ändrat våra rutiner och offentliggör våra röstningsbeslut fem dagar före bolagsstämmorna. Det här gör vi främst av tre anledningar; dels om en del av vårt åtagande om att vara transparenta gentemot våra fondandelsägare samt andra intressenter, dels för dess signaleffekt gentemot bolagen men också för att maximera det potentiella inflytandet som våra beslut kan ha på andra aktieägare.  

Här hittar ni all vår röstningsstatistik inklusive hur vi avser att rösta på kommande stämmor.  

Större fokus på ESG 
Idag styrs uppmärksamheten alltmer mot frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG), även på årsstämmorna. Inte minst av stora institutionella investerare som ofta representerar pensionssparare som vill använda sitt kapital för att göra skillnad, men också av olika intresseorganisationer som ser en möjlighet att använda stämman som en arena för att göra sin röst hörd. Om vi blickar framåt så ser vi att trenden med fler ESG-inriktade aktieägarförslag lär fortsätta, men vi ser också att allt fler svenska börsbolag tar in ESG i sina incitamentsprogram och kopplar ersättningen till olika miljö- och sociala mål.  
 
Vi ser fram emot fortsatt högt i tak på stämmorna och ökad transparens av röstningsaktiviteter för att sätta fokus på några av näringslivets viktigaste frågor.