Höjdpunkter från Sápmi Business Conference

ren

Storebrand Asset Management medverkade vid Sápmi Business Conference som organiserades av Ovddos, Nordic Innovation, Innovasjon Norge, Sametinget Norge, Barents Secretariat och The Community Pledge.

Representanter från den samiska befolkningen i Norge, Finland och Sverige var aktiva både på scen och i publiken. Den ryska samedelegationen kunde dessvärre inte närvara på grund av sanktionerna till följd av kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Konferensen hade ett späckat program med fascinerande talare som inkluderade allt från samiska hantverkare, renskötare och medlemmar av det folkvalda Sametinget till legendariska äventyrare som Lars Monsen, den mentale coachen Erik Bertrand Larssen och VDn för ReMarkable, bolaget bakom världens tunnaste digitala anteckningsbok. Unga lokala entreprenörer visade upp en skyhög ambitionsnivå, från innovationer inom traditionellt hantverk till den tekniska startupen Tundra Drone som levererar världens ljusstarkaste automatiskt rörliga drönarljus [3]. De diskussioner som fördes under konferensen speglade en djup förståelse för natur, kultur och tradition, oro över klimatförändringarna som redan har en betydande inverkan på samiska landområden och näringar samt nyfikenhet på nya teknologier som elektriska snöskotrar och användning av drönare för effektivare renskötsel.

Kommunal- och distriktsdepartementet i Norge publicerade nyligen rapporten "Samisk språk, kultur og samfunnsliv — Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn" som är tillgänglig på norska. Den slår fast att det finns mycket att lära om hållbar företagsutveckling av det samiska uttrycket ”birgejupmi” som kan översättas med ”att klara sig med begränsade tillgångar”. Några aspekter som ryms i uttrycket ”birgejupmi” är ett evighetsperspektiv, överföring av kunskap över generationsgränserna, naturens regenerativa förmåga, en hållbar användning av naturresurser, att bara använda det man behöver samt etableringen av en cirkulär ekonomi. Detta är värderingar som det moderna samhället behöver ta till sig och börja använda i städer och samhällen för att uppnå en långsiktig hållbar utveckling.

Storebrands målsättning är att vara en tillförlitlig partner inom hållbara investeringar, vilket innebär att både miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade aspekter måste uppfyllas. Följande två exempel visar varför alla dessa tre aspekter är viktiga: För det första hamnar utbyggnaden av förnybar energi ibland i konflikt med mänskliga rättigheter, vilket har varit fallet i Norge, Finland och Sverige när landbaserade vindkraftsprojekt byggs i sårbara naturområden som används av samiska renskötare. För det andra återfinns värdefulla mineraler ofta i just sådana områden, vilket bidrar till att sätta ytterligare press på traditionella samiska försörjningsmetoder och samisk kultur. För att värna om samernas mänskliga rättigheter att få behålla sin kultur och försörjning är det av största vikt att samiska rättighetsinnehavare rådfrågas om alla kommersiella projekt som kan komma att påverka dem med målsättning att erhålla fritt och informerat förhandssamtycke innan sådana projekt startas. Potentiella intressekonflikter mellan affärsverksamheter och urinvånares rättigheter måste diskuteras och analyseras grundligt innan något beslut fattas. Värdeskapande är bara värdefullt när alla berörda parter gynnas av utvecklingen. Se Storebrand Sustainable Insight Report, sidan 7, för mer information om Risk- och ägandeteamets arbete kring aktivt ägande-dialoger relaterade till samernas rättigheter. För en djupare inblick i de juridiska delarna av samernas mänskliga rättigheter kopplade till naturresurs- och områdesexploatering är rapporten "Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder" användbar (endast tillgänglig på norska).

Ett specifikt fall som diskuterades på konferensen var den så kallade Nussir-gruvan där kopparbolaget Aurubis AG valde att dra sig ur samförståndsavtalet om att vara leverantör till gruvan. Ambitionen med projektet är att det ska resultera i världens första helt elektriska gruva med noll CO2-utsläpp, vilket skulle vara ett enormt steg framåt mot en miljömässigt hållbar gruvdrift. De sociala aspekterna kopplade till oönskade ingrepp på samiskt territorium hanterades dock inte på ett tillfredsställande sätt, vilket ledde till att Aurubis, efter en grundlig due diligence-process, beslutade sig för att dra sig ur projektet² [7]. Aurubis är ett portföljbolag i fonden SPP Global Solutions som inkluderades under det första kvartalet 2022 för sitt arbete med återvinning av batterier och koppar och för att de är en betydande leverantör av koppar till elkablar över hela världen. Det faktum att bolagets omfattande hållbarhetsmål och ESG-riktlinjer fungerar i praktiken är en viktig bekräftelse på att ett holistisk förhållningssätt till hållbara investeringar är centralt för långsiktiga investerare.


¹ Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samisk språk, kultur og samfunnsliv — Næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn.
² Aurubis, pressmeddelande

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka, för mer information se sppfonder.se/hallbarhet.

Dela artikeln Till spp.se